ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
ข้อมูลรายงาน
ลำดับ หมวดหมู่ ชื่อรายงาน Excel Datadict
1การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
Download
Download
2การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานคนงานที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วได้งานทำ จำแนกตามอาชีพ เพศ สัญชาติ ช่วงอายุ อุตสาหกรรม รายภาค รายจังหวัด และความเชี่ยวชาญ (Skill)
Download
Download
3การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานข้อมูลตลาดแรงงานที่สำคัญ เช่น รายงานอัตราค่าจ้าง(ตามที่ประกาศ) จำแนกตามประเภทงาน รายงานการวิเคราะห์ทักษะและระดับการศึกษาที่เป็นที่ต้องการ จำแนกตามประเภทอาชีพ
Download
Download
4การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานข้อมูลเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น การวิเคราะห์เส้นทางการเรียนต่อและการเลือกอาชีพในอนาคต (Career planning), Skill Checklists, ข้อมูล Career Outlooks (อัตราการมีส่วนร่วมกำลังแรงงาน ค่ามัธยฐานของค่าจ้าง และประเภทของงานที่ตรงตามสมรรถนะ)
Download
Download
5การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานแนวโน้มตลาดแรงงานและอัพเดทข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่ทันต่อสถานการณ์ เช่น อัตราการว่างงาน อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในสาขาต่างๆ อันส่งผลต่อการจ้างงานในอนาคต
Download
Download
6การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานตลาดแรงงานในอนาคตภายหลังเกิดภาวะวิกฤต เช่น COVID 19 เป็นต้น โดยครอบคลุมการคาดการณ์ผลกระทบแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
Download
Download
7การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานบทสรุปผู้บริหาร รายงานภาพรวมแรงงาน-
8การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานบทสรุปผู้บริหาร รายงานภาพรวมสถานประกอบการ-